środa 19 Cze 2024

Zamówienia publiczne do 14 tys. euro

Pobierz

word pdf

Załącznik nr 2

 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro

 

…………………………………..

pieczęć Zamawiającego

 

                                                                                                                             …………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

                                                                                              ……………………………………...

                                                                                              ……………………………………...

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ......................

  1. I.ZAMAWIAJĄCY

 

               ………………………………………………………………………………………

 

               ………………………………………………………………………………………

zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. II.Nawa przedmiotu /umówienia

 

            ……………………………………………………………………………………

 

            ……………………………………………………………………………………

  1. III.Wymagania związane z wykonaniem ..................:

 

            ………………………………………………………………………………………

 

            ………………………………………………………………………………………

           

            ………………………………………………………………………………………

IV.       Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

V.        Ofertę należy:

a)        złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia ........................(osobiście, pisemnie - listem,

faksem*) na Formularzu Oferty,

b)        opakować  w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem

 

           ………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

VI.       Proponowane kryteria oceny ofert z określeniem ich procentowego znaczenia.

1.   .........................................................................................................

2.   .................................................................................................... itd.

VII.       Opis warunków wymaganych do spełnienia od wykonawców:

             ………………………………………………………………………………………..

 

            …………………………………………………………………………………………

 

VIII.   Wskazanie osób do kontaktu z wykonawcami (z  numerami telefonów służbowych).

 

            ………………………………………………………………………………………

  1. IX.Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treś(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów Zamawiającego):

 

             ...........................................................................................................

 

 

 

................................. dn. …………………                                                 .....................................................

(podpis osoby uprawnionej)

(pieczęć Wykonawcy)

 

OFERTA

Dla ………………………………………………………………………………

 

na  ………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….....

WYKONAWCA:

l.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………...………………

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy ……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………….……………………

3.REGON:......................................................., 4.NIP:..........................................................

4.   Numer: tel...................................... fax:...................................

5.   Adres e-mail...........................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y/, że:

1.    Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w   Zapytaniu Ofertowym za cenę:

cenę netto: ....................................zł             cenę brutto: ..................................zł

słownie brutto: ........................................................................................................zł

podatek VAT: ...............................zł

2.         Deklaruję ponadto:

a)        termin wykonania zamówienia: ........................................,

b)        okres gwarancji: .......................................................................................,

c)        warunki płatności: ..............................................................................................,

d)        .........................................................................................................................,

3.         Oświadczam, że:

po zapoznaniu się z opisem przedmiotu    zamówienia  ni   wnosimy do niego zastrzeżeń,

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym , w miejscu i terminie określonym

                przez Zamawiającego.

4.         Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.        ...................................................................

2.        ...................................................................

3.        ...................................................................

4.            .........................................................................

 

 

………………………dn. ............................                                    ..................................................

                      (podpis osoby uprawnionej}

 

Załącznik nr 3

                                                                          do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro

 

 

 

 

………………………………….

(pieczątka Zamawiającego)

 

 

 Znak sprawy......................................

 

 

 

DOKUMENTACJA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

ROZPOZNANIE CENOWE

 

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się

  1. 1.W celu udzielenia zamówienia na:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną(*), przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

 

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu .................................................................

na podstawie kursu euro - ……………. zł (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia ……………….  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Imię i nazwisko osób, która ustaliła wartość zamówienia:............................................................

Wartość szacunkowa zamówienia w euro ................................................

  1. 2.Dla zamówienia o wartości............. euro netto w dniu ..................... zaproszono do

udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców przez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

  1. 3.Dla zamówienia o wartości ...............euro netto w dniu ...................... zaproszono do

udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców przez: rozesłanie/przekazanie formularza oferty, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji (*).

 

 

 

 

 

 

  1. 4.Przedstawiono poniższe oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.        Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym

                ……………………………………………………………………………………………...

                ……………………………………………………………………………………………...

                ……………………………………………………………………………………………...

6.         Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr ...........,  firmy............................................

 

     za cenę ..........................

 

Komisja w składzie:

 

                                               ……………………………….                                         …………………………..

(imię i nazwisko)                                                 (podpis)

 

                                      ……………………………….                                     …………………………..

(imię i nazwisko)                                                 (podpis)

 

                                         ……………………………….                                               …………………………..

(imię i nazwisko)                                                 (podpis)

 

 

………………….. dnia ………………..

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

                                                                                   Zatwierdzam wybór

                                                    

                                                                           …………………………………………….

                                                                               (data i podpis Zatwierdzającego)

 

 

 

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke