czwartek 25 Lip 2024

Dofinansowanie Kosztów Kształcenia młodocianych pracowników

 

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników z terenu Gminy Górno w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, są zobowiązani do zawiadamiania Wójta Gminy Górno o zawarciu z młodocianym umowy na w/w przygotowanie zawodowe. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.) Powyższe dane są niezbędne do zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w danym roku. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przyznaje Wójt Gminy Górno
na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 122 (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.);

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz. 1636);

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019, poz. 391);

4.     Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2021 poz. 743); 

5.     Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11 maja 2022r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2022 poz. 1219);

6.     Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, poz.1)

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis  udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż
36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Wymagane dokumenty

 

1.     Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.     Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

·         Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

·         Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

·         Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające,
że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

·         Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

·         Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, 

·         Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

·         Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis,

·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·         Oświadczenie o poniesionych kosztach.

 

Termin realizacji sprawy

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Górno
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy w Górnie - Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie – Górno ul. Łysicka 13, 26 - 008 Górno.

Załączniki do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis,

4. Zawiadomienie o zawarciu umowy.

5. Oświadczenie o poniesionych kosztach.