niedziela 26 Maj 2024

Wynagrodzenie nauczycieli

 

UCHWAŁA Nr XIX/153/2012

RADY GMINY Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. , Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Górno uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/151/09 Rady Gminy Górno z dnia 5 lutego 2009 r. oraz uchwała
Nr VI/45/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony
w § 4 z mocą dnia 1 września 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/153/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

REGULAMIN

 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674) Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych
na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 2.

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami.)

§ 3.

 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania:

 1. dodatku motywacyjnego,

 2. dodatku za wysługę lat,

 3. dodatku funkcyjnego,

 4. dodatku za warunki pracy,

 5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 6. nagród ze specjalnego funduszu nagród,

 7. innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

II. DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 4.

 

1. W zależności od osiąganych wyników pracy nauczycielskiej przysługuje dodatek motywacyjny w szczególności za:

 1. Uzyskanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

  1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości, dobrych osiągnięć dydaktycznych, potwierdzonych efektami egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych;

  2. doprowadzenie uczniów do sukcesów potwierdzonych w olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych;

  3. przyczynianie się do wzrostu efektów kształcenia poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych;

  4. organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pobudzających aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju.

 2. Osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:

  1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów;

  2. dobry kontakt z rodzicami uczniów i angażowanie ich w proces wychowawczy;

  3. podejmowanie działań wychowawczych, mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań u uczniów;

  4. zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

  5. usprawnienie metod pracy z uczniami, którzy sprawiają trudności wychowawcze.

 3. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, stwierdzonymi na podstawie przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego:

  1. doskonalenie umiejętności zawodowych, zdobywanie nowej wiedzy
   i umiejętności oraz wdrażanie ich w szkole w postaci nowatorskiego rozwiązania programowego, organizacyjnego lub metodycznego, mającego
   na celu poprawę efektów kształcenia;

  2. opracowanie nowatorskiego programu pracy indywidualnej z dziećmi zdolnymi;

  3. opracowanie nowatorskiego programu pracy indywidualnej z dziećmi
   o specjalnych oraz specyficznych potrzebach edukacyjnych;

  4. stosowanie technologii informacyjnej, mediów, Internetu, tablic interaktywnych, środków audiowizualnych i programów edukacyjnych bezpośrednio w procesie dydaktycznym, analizie wyników nauczania oraz wyciągania wniosków
   do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności nauczania;

  5. wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji wiedzy merytorycznej i metodycznej, jak również wymiany doświadczeń i poglądów z innymi nauczycielami;

  6. opracowanie autorskich programów i publikacji.

 4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj. w realizację i wykonywanie:

  1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

  2. innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły,
   ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, związanych z potrzebami zainteresowaniami uczniów (opieka nad samorządem uczniowskim, prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z zainteresowaniami uczniów, organizacja wycieczek, zajęć wyrównawczych i wspomagających, współpraca z działającymi na terenie szkoły organizacjami uczniowskimi);

  3. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do lekcji, samokształcenie
   i doskonaleniem zawodowym (podejmowanie dokształcania: studia podyplomowe, szkolenia, konferencje);

  4. organizacja imprez i uroczystości szkolnych o szczególnych walorach dydaktycznych.

 5. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

  1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, rzetelne i terminowe wywiązywanie
   się z poleceń służbowych;

  3. dbałość o powierzone mienie szkoły;

  4. wzbogacenie szkolnej bazy dydaktycznej;

  5. prawidłowe i terminowe prowadzenie wymaganej dokumentacji;

  6. zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom;

  7. aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych komisjach realizujących zadania dydaktyczne i wychowawcze szkoły;

  8. prowadzenie lekcji pokazowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi nauczania.

 6. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej;

  1. organizowanie efektywnej współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

  2. organizowanie imprez środowiskowych;

  3. udział w opracowaniu i koordynowaniu projektów edukacyjnych wykorzystujących środki zewnętrzne;

  4. podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły, gminy i lokalnego środowiska.

2. Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:

 1. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub w placówce oświatowej należy obok warunków wymienionych dla nauczycieli, uwzględnić zaangażowanie w czynności związane z zarządzaniem szkołą lub placówką, a w szczególności:

  1. dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

  2. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i organizacji doskonalenia zawodowego;

  3. tworzenie właściwej atmosfery i warunków do efektywnej pracy nauczycieli, tworzenie środowiska współpracy;

  4. zaspokajanie potrzeb nauczycieli w zakresie uznania i samorealizacji poprzez efektywne wykorzystanie systemu motywacyjnego,

  5. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

  6. prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami finansowymi;

  7. pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkoły;

  8. dbanie o dobry wizerunek szkoły i promowanie jej osiągnięć;

  9. efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami
   i organizacjami oświatowymi oraz szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli;

  10. efektywne stosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą.

3. Wójt Gminy Górno w drodze zarządzenia określi corocznie procent zaplanowanego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który będzie stanowił wysokość środków na dodatki motywacyjne.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 1 do 25 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Górno.

§ 5.

 

Dodatek motywacyjny przysługuje za realizowane przez nauczyciela godziny dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze.

§ 6.

 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony
po zasięgnięciu opinii dyrektora poprzedniej szkoły.

 

 

§ 7.

 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

 

§ 8.

 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (teks jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r.,
o którym mowa w § 2 Regulaminu.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany
  w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,

 2. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku.

 3. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło
  od pierwszego dnia miesiąca.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy pracy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy,
od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,
z zastrzeżeniem ust. 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat
nie wlicza się okresu pracy w innych zakładach, w których nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia,
o których mowa w ust. 3.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

7. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

8. Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego,
a nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i opiekuńczego.

9. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

IV.DODATEK FUNKCYJNY

 

§ 9.

 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, który wynosił będzie w szkołach:

 1. dla dyrektora w szkołach

  1. do 10 oddziałów od 400,00 do 1 200,00

  2. od 11 do 20 oddziałów od 600,00 do 1 600,00

  3. powyżej 20 oddziałów od 700,00 do 2 000,00

 2. dla wicedyrektora od 400,00 do 900,00

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 ust.1 uwzględnia
się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole
i zatrudnionych pracowników.

4. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje na okres jednego roku szkolnego dyrektor szkoły.

5. Dodatki funkcyjne przyznaje na okres jednego roku szkolnego dla dyrektorów Wójt Gminy Górno, a dla pozostałych nauczycieli sprawujących funkcje kierownicze w szkole dyrektor szkoły w granicach określonych w § 9 ust. 1.

6. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zatrudnienia za czas choroby i zasiłku
z funduszu ubezpieczeń społecznych.

§ 10.

 

1. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania (wychowawstwo klasy lub funkcje opiekuna stażu) przysługuje dodatek funkcyjny w następujących wysokościach:

 1. do 10 uczniów - 50,00 złotych

 2. od 11 do 15 uczniów - 100,00 złotych

 3. od 16 do 20 uczniów - 150,00 złotych

 4. od 21 do 25 uczniów - 200,00 złotych

 5. od 26 do 30 uczniów - 250,00 złotych

 6. powyżej 30 uczniów - 300,00 złotych

 7. za pełnienie funkcji opiekuna stażu na nauczyciela stażystę - 70,00 złotych,

 8. za pełnienie funkcji opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego - 50,00 złotych,

 

§ 11.

 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 oraz w § 10 ust. 1 powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 9 i § 10 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9, nie wyłącza prawa do dodatku,
o którym mowa w § 10 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 12.

 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych
lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22,poz.181 ze zm),

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

 1. indywidualnego nauczania dziecka, zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
  w wysokości 7 zł za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego,

 2. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
  w stopniu głębokim w wysokości 10 zł za każdą przepracowaną godzinę w ramach tych zajęć,

 3. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych i gimnazjach
  w wysokości 10 zł, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę,

 4. indywidualne nauczanie z dojazdem do miejsca zamieszkania ucznia - zwrot kosztów po przedłożeniu delegacji.

3. Dodatek za trudne warunki przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom w kwocie 5 zł.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

 

 

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH

ZASTĘPSTW

 

§ 13.

 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin zrealizowanego wymiaru godzin.

§ 14.

 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.

3. Za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
sięz dołu, tj. po uprzednim dostarczeniu wykazu do 25 każdego miesiąca.

 

§ 15.

 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

 

 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości
  od 1 do 2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

  1. 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora

  2. 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego

 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

  1. posiadania wyróżniającej oceny pracy

  2. otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy

  3. legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej
   lub opiekuńczej.

 3. Nagrody nauczycielom przyznają:

  1. ze środków, o których mowa w ust.1 ppkt a - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

  2. ze środków o których mowa w ust.1 ppkt. b - Wójt GminyNagrody Wójta Gminy Górno są przyznawane dyrektorom na podstawie następujących kryteriów:

 1. wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

 2. zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem szkoły, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

 4. prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami szkoły w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy

 5. realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 6. zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej szkoły,

 7. osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 8. podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy szkoły,

 9. doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 10. inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji,

 11. tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

 

Nagrody Wójta Gminy Górno są przyznawane nauczycielom na podstawie następujących kryteriów:

 1. posiadanie najwyższej oceny pracy pedagogicznej,

 2. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawdzianach
  i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

 3. podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

 4. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów
  do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim, centralnym, zajęciem przez uczniów miejsc I – III w konkursach przedmiotowych i innych zawodach, przeglądach, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

 5. przygotowanie i organizowanie znaczących uroczystości szkolnych i środowiskowych,

 6. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

 7. organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci
  i młodzieży,

 8. zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej
  lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

 9. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii
  i alkoholizmu,

 10. udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Górno może wystąpić:

 1. w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dotyczy to także nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,

 2. w stosunku do dyrektora szkoły – Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Wójt Gminy Górno.

4. Wniosek powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

 1. imię i nazwisko,

 2. datę urodzenia,

 3. wykształcenie,

 4. staż pracy,

 5. nazwę szkoły,

 6. stanowisko, stopień awansu zawodowego,

 7. uzasadnienie podkreślające zasługi kandydata.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6 należy składać do dnia 5 października odpowiednio:

 1. o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy(sekretariat),

 2. o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

Nagroda jest wliczana do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
W/w nagrodę wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Zasady przyznawania nagród ze środków przeznaczonych na nagrody dyrektora szkoły określa regulamin przyznawania nagród opracowany przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

§ 16.

1. Nagrody, o których mowa w §17, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Wnioski, o których mowa w §17 pkt. 4 należy składać do dnia 5 października odpowiednio:

 1. o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy,

 2. o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt lub Dyrektor może przyznać nagrodę w innym czasie. Aktu wręczenia nagrody dokonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

5. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty lub kuratora oświaty.

 

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY I WIEJSKI

 

§ 17.

 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 1. przy jednej osobie w rodzinie - 1,00 zł.

 2. przy dwóch i więcej osobach w rodzinie - 2,00 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, a także pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu rodziców i dzieci – do 18 roku życia, a jeżeli się uczą do 25 .

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

 2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

 1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej
  niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

 4. korzystania z urlopu wychowawczego

8. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym
niż połowa tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18.

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, dodatku za opiekuna stażu, które przysługują
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz.737 ze zm.).

 

§ 19.

 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala
się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza
się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

 

§ 20.

 

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Górnie.

§ 21.

 

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XIX/153/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012

 

Rada Gminy na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela posiada kompetencje do określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu :

 

 1. wysokości stawek dodatków, o których mowa ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela

 2. szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 3. wysokość dodatku mieszkaniowego i zasady jego przyznawania i wypłacania – art. 54 ust. 7 Karty Nauczyciela,

 4. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
  /Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm./

 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a projekt Regulaminu został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Górnie.

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke