poniedziałek 27 Maj 2024

Pobierz wnisek - Załacznik nr 1

word            pdf      

Pobierz wnisek - Załacznik nr 2

word            pdf      

Pobierz wnisek - Załacznik nr 3

word            pdf      

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2017
WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, regulaminu przyznania dopłat do czesnego za studia i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz powołania komisji
do rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat dla studiujących nauczycieli
z terenu gminy Górno w 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2016 r., 1379 z późn. zm) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego, dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46, poz. 430), w oparciu
o uchwalone wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w załączniku
nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2016 rok

zarządza się, co następuje:  

§ 1

Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkola, ustala się następujący podział środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Górno w 2017 r.

1. Na dofinansowanie uzupełnienia wykształcenia nauczycieli oraz innych studiów doskonalących nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych
i przedszkolach wraz z kursami doskonalącymi, studiami zarządzania oświatą, szkoleniami rad pedagogicznych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki oświatowej, a w odniesieniu do dyrektora - przez wójta gminy oraz innych form krajowego kształcenia przeznacza się kwotę
38 694,00 zł,

Nazwa placówki

Kwota na dokształcenie

i doskonalenie w zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Cedzynie

4 500

 Zespól Szkół w Bęczkowie

4 800

Zespól Szkół w Górnie

5 600

Zespół Szkół w Krajnie

5 700

Zespól Szkół w Woli Jachowej

4 900

 Szkoła Podstawowa w Leszczynach

4 294

Szkoła Podstawowa w Radlinie

4 500

Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach

4 400

RAZEM

38 694

2.  Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz kwotę dopłaty do innych form kształcenia, w wysokości do 50 % za jeden semestr, nie więcej jednak jak 1200,00 zł w ciągu roku kalendarzowego.3.  Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 2, przyznaje się w pierwszej kolejności:

 1. nauczycielowi doskonalącemu się zgodnie z kierunkiem nauczanego przedmiotu
  w szkole i faktycznymi potrzebami szkoły, wynikającymi z planu nauczania
  po ukończeniu pierwszego semestru studiów podyplomowych i przedłożeniu zaświadczenia o jego zaliczeniu lub też po zakończeniu kursów doskonalących
  i przedłożeniu zaświadczenia. Dofinansowanie mogą otrzymać nauczyciele
  nie korzystający z innych form dofinansowania.

 2. Dofinansowanie o którym mowa w punkcie 3a dotyczy nauczycieli zatrudnionych
  na czas nieokreślony. W wyjątkowych sytuacjach osoby zatrudnione na czas określony mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem..ze wymaga tego specyfika i potrzeby szkoły oraz jest akceptacja dyrektora placówki.

4.  Środki, o których mowa w § 1, pkt 1, mogą być wykorzystane wyłącznie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w § 2 cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

5. Podziału środków, o których mowa w .§ 1 pkt 1 dokonuje komisja w składzie:

1)  Barbara Raczyńska - Kierownik SCO w Górnie - przewodniczący,

2)  Bożena Jaros - nauczyciel przedstawiciel ZNP - członek Komisji,

3)  Dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie
– członek Komisji.

6.  Zadaniem Komisji jest kwalifikacja wniosków nauczycieli i dyrektorów placówek, ubiegających się o dofinansowanie, o którym mowa w § 1, pkt 1oraz przedłożenie
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

7. W sytuacjach szczególnych Komisja może zastosować inne doraźne kryteria
po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta.

8.  Wnioski o przyznanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nauczyciele
i dyrektorzy składają   w terminach:

1)  do 15 września - na dofinansowanie semestru pierwszego,

2)  do 15 lutego - na dofinansowanie semestru drugiego. Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do zarządzenia.

9. Do wniosku nauczyciel (dyrektor) dołącza pokwitowanie dokonania wpłaty
lub zaświadczenie szkoły wyższej, potwierdzające pobieranie nauki w tej szkole, wysokość opłaty oraz numer rachunku, na który środki na dofinansowanie mają być przekazane.

§ 2

1. Środkami, o których mowa w § 1 ust. 1, dysponują dyrektorzy placówek oświatowych
z uwzględnieniem:

1) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,

2) zadań związanych z realizacją zadań szkoły,

3) kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie
ich uzupełniania i podnoszenia.

2. Faktury za szkolenia rad pedagogicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 są wystawiane na szkołę której dotyczy. W przypadku dokształcania nauczyciela na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych dopłata przekazywana będzie z konta szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji i akceptacji Wójta. Środki przekazane będą na podstawie umowy
z uczelnią lub zaświadczenia o wysokości kosztów kształcenia. W przypadku kiedy wnioskodawca udokumentuje zapłatę za kształcenie przyznana kwota dofinansowania
do czesnego będzie przekazana na konto osobiste wnioskodawcy po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty. Faktury pod względem merytorycznym opisują dyrektorzy, przekazując
do zatwierdzenia i realizacji w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie.

§ 3

1. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole na terenie gminy Górno mogą ubiegać się o dofinansowanie tzw. czesnego tylko w jednej placówce.

2. Nauczyciele studiujący jednocześnie w więcej niż jednej formie doskonalenia mogą otrzymać dofinansowanie tzw. czesnego tylko z jednego tytułu.

§ 4

Zobowiązuje się dyrektorów: gimnazjum, szkół i przedszkoli do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U nr 236, poz. 1990; z 2004 r. nr 271, poz. 2686; z 2005 r. nr 186, poz. 1554; z 2006 r. nr 227, poz. 1661).

§ 5

Dyrektorzy placówek oświatowych, w terminie do 31 marca 2017 r., złożą sprawozdanie  ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.

§ 6

W terminie do 30 listopada 2017 r. dyrektorzy placówek oświatowych złożą wnioski
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem własnego, wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w celu opracowania przez organ prowadzący planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi SCO w Górnie.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu przyznania dopłat do czesnego za studia i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów przedszkola z terenu gminy Górno.

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke