poniedziałek 27 Maj 2024

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

Pobierz wniosek >>>

 

 

Dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek.

 

1. Podstawa prawna:

Ø  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 32 ust. 6, art. 32 ust.7, art. 39 ust. 4, art. 39a,

Ø  uchwała nr LII/534/2023 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr L/499/2022 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada
2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


2. Komu przysługuje:

Ø  niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

Ø  uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,

Ø  uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

Ø  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia,

Ø  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

3. Niezbędne dokumenty:

Ø  wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o przyznanie bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola lub o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola,

Ø  kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

Ø  potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki,

4. Załatwienie sprawy:

Rodzice/opiekunowie/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym składają wniosek do Wójta Gminy Górno o przyznanie bezpłatnego dowozu albo zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Zwrot kosztów:

Na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

Ø