poniedziałek 27 Maj 2024

Pobierz wniosek

wordpdf

 

UCHWAŁA Nr XXIX/264/2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 17 lutego 2017r.

 

 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 72 ust. 1 i 4 i art. 91d pkt 1,
w związku z art. 91 b ust. 1 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),
Rada Gminy Górno uchwala, co następuje:

§ 1.

1.     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, którzy pozostają w leczeniu lub rehabilitacji z powodu przewlekłej, długotrwałej lub nagłej i ciężkiej choroby albo z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek nieszczęśliwego wypadku, przyznawana jest w formie pieniężnej zapomogi.

2.     O pomoc zdrowotną, o której mowa w ust. 1, mogą ubiegać się nauczyciele szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górno, w tym - nauczyciele emeryci
i renciści oraz osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, których ostatnim przed przejściem na emeryturę albo uzyskaniem renty
lub świadczenia kompensacyjnego miejscem zatrudnienia była szkoła
lub przedszkole prowadzone przez Gminę Górno.

3.     Wysokość i częstotliwość przyznawania pomocy zdrowotnej ustala
się z uwzględnieniem wysokości zawartych w uchwale budżetowej środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuacji zdrowotnej
i materialnej nauczyciela, który o nią się ubiega.

§ 2.

1.     Pomoc, o której mowa w S 1, przeznaczona jest na dofinansowanie poniesionych przez nauczyciela kosztów:

1)     zakupu leków lub sprzętu medycznego;

2)     pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym - związanych z dojazdem do tego zakładu;

3)     leczenia specjalistycznego;

4)     zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

5)     rehabilitacji, w tym - pobytu w placówkach rehabilitacyjnych lub sanatoriach, wraz
z kosztami dojazdu do tych placówek.

2.     Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy leków i pozostałych świadczeń, jeżeli te nauczyciel uzyskał nieodpłatnie albo poniesione przez nauczyciela koszty zakupu zostały zrefundowane z innych funduszy.

 

§ 3.

1.     Pomoc zdrowotna, o której mowa w S 1, przyznaje Wójt Gminy Górno na wniosek nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela i po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora szkoły lub przedszkola, Wójt Gminy Górno może taką pomoc przyznać z urzędu.

2.     Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy złożyć w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3.     Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie i - odpowiednio - Wójt Gminy Górno tym samym stają się administratorem zawartych we wniosku danych, zobowiązanym
do ich ochrony, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.     Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza do wniosku:

a)     oświadczenie (lub kopie dokumentów), że pozostaje w leczeniu lub rehabilitacji
z powodu przewlekłej, długotrwałej lub nagłej i ciężkiej choroby albo z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

b)     oświadczenie (lub kopie dokumentów) o charakterze i wysokości wydatków poniesionych na cele, o których mowa w § 2 ust. 1;

c)     oświadczenie (lub kopie dokumentów) o wysokości dochodu na osobę w jego rodzinie uzyskanym w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku; jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nauczyciela ustalona w dacie złożenia wniosku istotnie różni się od dochodu wykazanego w rocznym rozliczeniu podatkowym tego nauczyciela, za wiążący uznaje się dochód wykazany we wniosku o pomoc zdrowotną.

5.     Jeżeli odrębne przepisy zezwalają na zwolnienie udzielonej pomocy zdrowotnej
od obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stanowiąca podstawę faktyczną wniosku choroba nauczyciela ma charakter długotrwały.

6.     Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, nauczyciel składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

7.     Organ przyznający pomoc zdrowotną może weryfikować treść złożonych przez nauczyciela oświadczeń lub dołączonych do wniosku oryginałów lub kopii dokumentów.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII/56/07/ Rady Gminy w Górnie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Górno oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/264/2017 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górno

 

Obowiązek przeznaczenia corocznie w uchwałach budżetowych "odpowiednich środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli" oraz określenia "rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania" - wynika wprost z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Z przepisu w przytoczonym brzmieniu (i orzecznictwa) wynika, że wysokość odpisu na ten cel może określać jedynie uchwała budżetowa, a ponadto - że organ prowadzący szkoły powinien odrębnie uregulować rodzaje, warunki i sposób przyznawania tej pomocy. Uchylana niniejszą uchwałą poprzednia regulacja (uchwała Nr XII/56/07/ Rady Gminy
w Górnie z dnia 30 sierpnia 2007r.) stanowiła - wbrew wskazanemu literalnemu ograniczeniu wynikającemu z art. 72 ust. 1 z Karty Nauczyciela - że w ustala się odpisy w rocznym planie finansowym każdej szkoły prowadzonej przez Gminę w wysokości 0,3 % rocznego funduszu wynagrodzeń. To naruszenie prawa, podobnie jak decentralizacja tak tworzonego "funduszu" na poziom szkoły i jej dyrektora, wymagały pilnej korekty w postaci przedkładanego projektu uchwały.

Przepis art. 91d pkt 1 wskazuje organ j.s.t. właściwy do uregulowania "rodzajów, warunków i sposobu" udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - radę gminy (stąd
w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 15), i tym samym - formę regulacji,
tj. uchwałę.

Z zasady, że wysokość "funduszu zdrowotnego" dla nauczycieli określa wyłącznie uchwała budżetowa, wynika, że organem właściwym do udzielania nauczycielom pomocy zdrowotnej jest organ, któremu ustawa o samorządzie gminnym powierza obowiązek wykonywania uchwały budżetowej (art. 30 ust. 2 pkt 4) - wójt gminy - i nie ma prawnej możliwości ani decentralizacji tych środków.

Ze wskazanych w podstawie prawnej uchwały art. 91b ust. l i art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela wynika, że uchwała obejmuje nauczycieli (i byłych nauczycieli), którzy są
(lub byli) zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż połowa etatu (art. 91b ust. 1) w placówce prowadzonej przez Gminę, chyba że spełniają warunek określony w art. 22 ust. 3, tj. łączny wymiar ich zatrudnienia w różnych szkołach prowadzonych przez Gminę wynosi co najmniej 1/ etatu.

Dla całości wywodu trzeba dodać, co pośrednio wynika z art. 72 ust. 1: choć postępowanie w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli powinno toczyć
się z poszanowaniem przepisów i zasad obowiązujących w postępowaniu administracyjnym, to jednak z literalnego brzmienia tego przepisu Karty (i z orzecznictwa) wynika,
że indywidualne rozstrzygnięcie uprawnionego organu w przedmiocie przyznania
lub odmowy przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela (zapomogi) nie jest decyzją administracyjną i nie podlega kognicji sądów administracyjnych; co więcej - nie jest nawet obwarowane zasadą dwuinstancyjności postępowania, stąd w uchwale brak postanowień
o trybie odwoławczym.

Z przytoczonych wyżej względów należy więc przyjąć uchwałę w przedkładanym kształcie

 

 

 

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke