poniedziałek 27 Maj 2024

Załączniki do pobrania
Załącznik numer 1 do Statutu KZP

Załącznik numer 2 do Statutu KZP

Załącznik numer 3 do Statutu KZP

Załącznik numer 4 do Statutu KZP

Załącznik numer 5 do Statutu KZP

 

 

 

 

STATUT
Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Samorządowym
Centrum Oświaty w Górnie

Górno ul. Łysicka 13, 26-008 Górno

 

I.          Postanowienia ogólne

§ 1.

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z siedzibą przy ul. Łysickiej 13, 26-008 Górno, została utworzona u Pracodawcy Samorządowym centrum Oświaty w Górnie

§ 2.

Celem działania KZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, na zasadach określonych w Statucie

§ 3.

Zadania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

1.    Przyjmowanie deklaracji o przyjęcie w poczet członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wniosków o skreślenie z listy członków, wniosków o przyznanie pożyczki oraz innej korespondencji kierowanej do zarządu Kasy;

2.    Sporządzanie list pożyczkobiorców;

3.    Terminowe sporządzanie list potrąceń wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

4.    Organizowanie wypłat pożyczek udzielonych członkom Kasy: przygotowywanie indywidualnych przelewów,

5.    Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo-finansowej, w tym kartotek analitycznych, sporządzanie przelewów, not księgowych, bilansu, itp.

6.    Prowadzenie komputerowej bazy danych pożyczek udzielonych i pobranych przez członków Kasy, oraz innych zmian

7.    Czuwanie nad regularnym spłacaniem zobowiązań wobec Kasy przez jej członków; wnioskowanie w sprawach windykacji należności; przygotowywanie dokumentacji
w przypadku kierowania sprawy na drogę sądową

8.    Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami

9.    Bieżące informowanie zarządu o stanie finansowym Kasy.

§ 4

Zarząd reprezentuje interesy KZP w stosunkach zewnętrznych.

II. Organy KZP

§ 5

Organami KZP są:

1.            Walne zgromadzenie delegatów.

2.            Zarząd KZP.

3.            Komisja rewizyjna.

§ 6.

1. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Zarząd i komisja rewizyjna działają do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 7.

Jeżeli komisja rewizyjna stwierdzi, że zarząd w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub że działalność zarządu jest sprzeczna z postanowieniami statutu KZP lub zasadami 

współżycia społecznego, występuje z żądaniem zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków, podczas którego składa wniosek o odwołanie zarządu

A. Zarząd

§ 8.

1.            Zarząd KZP składa się z 3 członków.

2.            Zarząd KZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza.

§ 9.

Posiedzenia zarządu odbywają się 1 raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

§ 10.

Do kompetencji Zarządu KZP należy:

1.            Przyjmowanie członków KZP i skreślanie ich z listy członków KZP;

2.            Prowadzenie ewidencji członków KZP;

3.            Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty;

4.            Podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia lub odroczenia spłaty pożyczek;

5.            Udzielanie zapomóg;

6.            Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz ewidencjonowaniem tych operacji;

7.            Czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i rachunkowości KZP przez pracodawcę;

8.            Informowanie członków KZP, przynajmniej raz w roku, o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń, w sytuacji braku możliwości bieżącego dostępu przez członków KZP do tych informacji;

9.            Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów;

10.         Zwoływanie walnych zebrań członków;

11.         Składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z bieżącej działalności;

12.         Przedkładanie walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz z protokołem z kontroli działalności KZP sporządzonym przez komisję rewizyjną;

13.         Sporządzanie sprawozdań finansowych,

14.         Reprezentowanie interesów KZP wobec pracodawcy;

15.         Ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej;

16.         Współdziałanie z podmiotem sprawującym kontrolę nad KZP,

17.         Współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do pomocy w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej KZP;

18.         Podjęcie uchwały o likwidacji KZP w przypadku

19.         Składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestr

§ 11.

W sprawach dotyczących członkostwa KZP, pożyczek i zapomóg ze środków KZP, decyzje zarządu są ostateczne.

§ 12.

Członkowie zarządu wykonują swe czynności jako pracę społeczną.

B. Komisja rewizyjna

§ 13.

1.            Komisja rewizyjna KZP składa się z 3 członków.

2.            Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza.

§ 14.

Przewodniczącemu komisji rewizyjnej, lub delegowanemu przez niego członkowi komisji, przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu zarządu KZP z głosem doradczym.

§ 15.

1.            Komisja rewizyjna kontroluje działalność KZP co najmniej raz w roku.

2.            Komisja rewizyjna KZP jest organem kontrolującym działalność finansową KZP i jej podstawowymi zadaniami są:

·         ochrona mienia KZP,

·         kontrola przestrzegania przez zarząd przepisów statutu,

·         czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości KZP przez zakład pracy.

3.            Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków lub delegatów KZP sprawozdanie

ze swej działalności oraz ustosunkowanie się do działalności zarządu KZP.

§ 16.

W razie stwierdzenia, że zarząd KZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna zawiesza zarząd
KZP i zwołuje nadzwyczajne zebranie członków lub delegatów w terminie 14 dni od zawieszenia zarządu.

 

 

 

C. Walne zebranie członków

§ 17.

Walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji:

A.    na wniosek organu KZP, którego jest członkiem;

B.    w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu KZP.

§ 18.

Wybory uzupełniające do zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza się w razie:

1.    odwołania członka;

2.    zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka;

3.    skreślenia członka z listy członków KZP.

§ 19.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.    uchwalanie statutu KZP i wprowadzanie w nim zmian;

2.    wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej;

3.    ustalanie wysokości wpisowego i minimalnych miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg;

4.    zatwierdzanie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5.    przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań
i wniosków komisji rewizyjnej;

6.    rozpatrywanie przyczyn powstałych szkód i strat oraz podejmowanie decyzji
w sprawach ich pokrycia;

7.    ustalanie sposobu tworzenia i podziału funduszy, o których mowa w art. 30 pkt 4;

8.    podjęcie uchwały o likwidacji KZP;

9.    podjęcie uchwały o dostosowaniu struktury organizacyjnej KZP w związku ze zmianą struktury organizacyjnej pracodawcy;

10.  podjęcie uchwały o przekształceniu.

§ 20.

Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajnie.

1.            Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd raz w roku do 31 listopada każdego roku.

2.            Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje:

·         Zarząd KZP w razie potrzeby, na żądanie komisji rewizyjnej lub 1/3 członków KZP,

·         Komisja rewizyjna w przypadku zawieszenia zarządu.

·         Nadzwyczajne zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia członków KZP
o zebraniu.

Jeżeli KZP liczy więcej niż 100 członków, zamiast walnego zebrania członków zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Do walnego zebrania delegatów stosuje się odpowiednio przepisy
o walnym zebraniu członków.

 

§ 21

Jeżeli KZP będzie liczyć więcej niż 100 członków, zamiast walnego zebrania członków zarząd może zwoływać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala się na liczbę
2 delegat na każde pięćdziesięcioro członków.

§ 22

Organy KZP mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), co może obejmować
w szczególności:

1)          transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia;

2)          wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku;

3)          identyfikację osoby, która korzysta ze środków komunikacji elektronicznej;

4)          oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

Uchwały organów KZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby ich członków.

III. Członkowie KZP

§ 24.

1.            Członków przyjmuje zarząd KZP na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia, której wzór stanowi załącznik numer 1 do Statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
działającej przy Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie.

2.            Decyzja o przyjęciu podejmowana jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 25.

Członek KZP jest zobowiązany:

1.            Wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), do końca miesiąca
w którym złożył deklarację przystąpienia do KZP z tym, że zwolnieni od tego są członkowie przeniesieni z KZP uprzedniego pracodawcy  wraz ze stanem wkładów. Przeniesienie
nie zwalnia od podpisania deklaracji przystąpienia do KZP u nowego pracodawcy.

2.            Wpłacać miesięczny wkład członkowski do końca bieżącego miesiąca lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego
w wysokości 30 zł.

3.            Członkowie KZP mogą wnosić wkłady wyższe od ustalonych w punkcie 2 na własne życzenie potwierdzone pisemnym zadeklarowaniem podwyższania wkładu, którego wzór znajduje się
w załączniku numer 5 do Statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie.

4.            Dbać o rozwój KZP i usprawnienie jej pracy.

5.            Ściśle przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów KZP.

 

§ 26.

Członek KZP ma prawo:

1.    Gromadzić oszczędności w KZP według zasad określonych w statucie.

2.    Korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy prowadzonej przez kasę.

3.    Brać udział w obradach walnego zgromadzenia.

4.    Wybierać i być wybieranym do zarządu KZP i komisji rewizyjnej.

§ 27.

Członek KZP nabywa uprawnienia członkowskie natychmiast po przyjęciu w poczet członków. Pozostałe uprawnienia nabywa po wpłaceniu wpisowego i wkładów.

§ 28.

Skreślenie z listy członków KZP następuje:

1.            Na pisemne żądanie członka (druk skreślenia z listy członków), którego wzór stanowi załącznik numer 4 do Statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy
Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie.

2.            W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z wyjątkiem przejścia na emeryturę.

3.            W razie śmierci członka.

4.            Na skutek decyzji zarządu KZP podjętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 8.

§ 29.

Członkowie KZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci
do KZP po upływie 6 miesięcy od skreślenia – na ogólnych zasadach.

§ 30.

Osoby skreślone z listy członków KZP oraz osoby uprawnione do odbioru wkładów po śmierci członka KZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia
na pisemny wniosek do Zarządu KZP. Jeżeli były członek KZP lub osoba uprawniona nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, Zarząd KZP po zatwierdzeniu bilansu  za rok,
w którym nastąpiło skreślenie z listy członka KZP, nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy.

§ 31.

Członkowie KZP, mogą wycofać 90% ich stanu, jeżeli nie posiadają żadnego zadłużenia Wniosek o częściowe wycofanie wkładów składa się do Zarządu KZP na właściwym formularzu,
który stanowi załącznik numer 3 do Statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie. Wycofany wkład zostanie przelany
na podane konto do końca miesiąca w którym członek Kasy złożył wniosek.

§ 32.

Emeryci i renciści, pozostający członkami kasy, mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich, zachowując prawo do korzystania z pożyczek
do wysokości swoich wkładów.

 

§ 33.

Członek, który wskutek swej winy wyrządzi KZP szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia
na ogólnych zasadach prawa.

IV. Udzielanie świadczeń

§ 34.

1.    KZP udziela pożyczek długoterminowych, od 500 zł do 10.000,00 zł uwzględniając możliwość spłaty oraz pożyczek krótkoterminowych.

2.    Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

3.    Nowej pożyczki długoterminowej można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej, raty pożyczki mogą być pobrane z wkładów członkowskich pożyczkobiorcy. Warunkiem
przyznania pożyczki 500,00 zł – 10 000,00 zł jest dochód min. 3 000 zł brutto lub wkłady członkowskie minimum 1.000 zł.

4.    Członkowie zatrudnieni na czas określony mogą otrzymać pożyczkę. Okres spłaty nie może być dłuższy niż czas trwania umowy.

§ 35.

1.    Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu.

2.    Członkom KZP będącym pracownikami raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

3.    Emeryci i renciści zobowiązani są przekazywać należną ratę na rachunek bankowy KZP.

§ 36.

Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową u pracodawcy, u którego działa KZP, jeżeli:

1)         świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

2)         umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty
pożyczki przez członka KZP;

3)         stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany;

4)         nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

 

§ 37.

Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącanie im z wkładów lub wynagrodzenia
za pracę poręczonej pożyczki, w razie niespłacenia jej przez dłużnika. Poręczycielami nie mogą być członkowie zarządu KZP i komisji rewizyjnej, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy
i bezpłatnego urlopu, emeryci oraz osoby prowadzące księgowość KZP.

 

§ 38.

1.            Wysokość pożyczek ratalnych wynosi nie więcej niż górna granica wysokości pożyczki ustalona przez zarząd.

2.            Decyzję ustalającą górną granicę wysokości udzielonych przez KZP pożyczek oraz warunki i okresy ich spłacania, podejmuje zarząd KZP uwzględniając faktyczne możliwości finansowe KZP.

§ 39.

1.            Nowej pożyczki ratalnej można udzielić dopiero po spłaceniu poprzednio pobranej pożyczki.

2.            Zarząd KZP ma prawo do wprowadzenia przerwy pomiędzy spłaconą a nową pożyczką
w zależności od zasobów finansowych KZP.

3.            W sytuacjach wyjątkowych nie uwzględnionych w statucie decyzje ostateczne podejmuje Zarząd.

§ 40.

Członkowie KZP mający małe wkłady - w wypadkach uzasadnionych, losowych, w miarę posiadanych przez KZP funduszy, będą mogli ubiegać się o pożyczkę do 5 000,-(udokumentowany
przypadek -ciężka choroba, nagła śmierć członka rodziny, leczenie, ślub itp.

§ 41.

W przypadku uzasadnionych zdarzeniami losowymi, zarząd KZP na wniosek zadłużonego członka może odłożyć spłatę pożyczki na okres 3 miesięcy. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów
członka, wniosek o prolongatę spłaty musi zawierać zgodę poręczycieli pożyczki.

§ 42.

Pożyczkę krótkoterminową, tzw. chwilówkę, przyznaje się w wysokości 300 zł.

1.    Chwilówkę przyznaje się w ciągu 2 - 3 dni na podstawie wniosku bez poręczycieli przez cały rok z wyjątkiem sierpnia.

2.    Chwilówka podlega jednorazowej spłacie z najbliższego wynagrodzenia.

3.    Wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej składa się do Zarządu KZP,
na właściwym formularzu, który stanowi załącznik numer 2 do Statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Samorządowym Centrum Oświaty
w Górnie.

§ 43.

Wnioski o udzielenie pożyczki lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzenia zarządu KZP.

§ 44.

W razie skreślenia z listy członków KZP członka posiadającego zadłużenie zostaje ono pokryte z zgromadzonych wkładów.

§ 45.

Spłata zadłużenia, w przypadku skreślenia z listy członków KZP na wniosek członka, jest natychmiast wymagalna, niezależnie o terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na rachunek
tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca z najbliższego wynagrodzenia dłużnika.

 

 

§ 46.

Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec KZP zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom.

 

§ 47.

W przypadku konieczności wniesienia do sądu sprawy z tytułu niespłacenia pożyczki przez członka KZP, w imieniu i w interesie KZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba.

V Klauzula informacyjna dla członków KZP

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Zapomogowo — Pożyczkowa przy Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie ul. Łysicka 13, 26-008 Górno, reprezentowana przez Zarząd KZP.

2) Dane osobowe zostały powierzone Samorządowemu Centrum Oświaty w Górnie reprezentowanemu kierownika  SCO — tel. 41 302 36 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w celu zapewnienia dla KZP pomocy w postaci: bezpłatnego udostępniania pomieszczenia biurowego, dostarczania druków i formularzy, zabezpieczania miejsca przechowywania dokumentów, potrącania w listach płac zasiłków chorobowych, wkładów i raz pożyczek oraz regularnego odprowadzania sum z tego tytułu na rachunek bieżący KZP, przydzielania do obsługi kasowej i prowadzenia księgowości, udzielania pomocy prawnej i innej w miarę potrzeby

3) Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych; Statut KZP przy SCO w Górnie.

4) PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- członkostwa w  Kasie Zapomogowo —Pożyczkowej przy SCO w Górnie, zgodnie
z postanowieniami statutu, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody członka — art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

-udzielenia pożyczki, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie z umów z członkami KZP — art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

-udzielania zapomóg, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie ochrony socjalnej — art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

-archiwizowania dokumentów, realizując obowiązek prawny — art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- dochodzenia roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionych interesów KZP - art. 6 ust.
 i pktf.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: ą: Pani/Pana pracodawca, Zarząd KZP, Komisja Rewizyjna KZP, osoba upoważniona do odbioru wkładów po Pani/Pana śmierci, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana przynależności
do KZP przy SCO w Górnie, jak również przez okres konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń i przedawnienia roszczeń.

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

8) W trakcie przetwarzania PanilPana danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

10) Podanie danych przez PaniąlPana jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych

KZP. Konsekwencją niepodania przez PaniąlPana danych osobowych będzie uniemożliwienie

W KZP.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH przy Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy SCO w Górnie

Imię:………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko:………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kasie Zapomogowo-Pożyczkową przy Samorządowym Centrum Oświaty u Górnie w zakresie:

-informacji zawartych w deklaracji przystąpienia do KZP

-informacji zawartych we wniosku o pożyczkę oraz inne formy pomocy

-danych dotyczących wysokości potrąceń

-numeru konta bankowego

-prawa do udziału w obradach walnego zgromadzenia

-prawa wybierania i bycia wybieranym do zarządu i komisji rewizyjnej

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej odbywa się w związku z moim członkostwem w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

Potwierdzam, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Samorządowym Centrum Oświaty
w Górnie.

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

………………………………………..                                     …………………………………

VI. Fundusz KZP

§ 48.

Na środki finansowe KZP składają się następujące fundusze własne:

1.            Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy,

2.            Fundusz zapomogowy,

3.            Fundusz rezerwowy.

§ 49.

1.            Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich
i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek.

2.            Wkłady członkowskie potrącane na liście płac zapisuje się na osobistej kartotece analitycznej członka KZP.

3.            Wkłady członków będących pracownikami potrącane są z ich wynagrodzenia
i zasiłku chorobowego.

4.            Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady na rachunek bankowy KZP w dowolnym terminie.

§ 50.

Zarząd jest zobowiązany co najmniej raz w roku drogą mailową lub korespondencji listowej , poinformować członków KZP o stanie ich wkładów członkowskich oraz zadłużenia.

1.            Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do KZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz z darowizn, spadków lub zapisów i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń, prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku płatniczego oraz na odpis na fundusz zapomogowy.

2.            Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat nieściągniętych zadłużeń członków oraz na odpis na fundusz zapomogowy.

3.            Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 3 lat od przeniesienia na ten fundusz. Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność KZP.

§ 51.

1.Fundusz zapomogowy powstaje:

·         z odpisu funduszu rezerwowego KZP,

·         z dobrowolnych wpłat członków,

2.Fundusz zapomogowy przeznaczony jest na udzielanie zapomóg członkom KZP
w przypadku szczególnych wydarzeń losowych.

 

§ 52.

Środki pieniężne KZP przechowuje się na rachunku bankowym.

1. Odpis z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy wykonywany jest w dniu otwarcia nowego roku obrotowego.

2. Odpisu z funduszu rezerwowego dokonuje się, jeżeli wartość funduszu przekracza 100.000 złotych albo 10 krotność maksymalnej pożyczki udzielanej przez KZP.

3. Ostateczną kwotę odpisu ustala zarząd w Uchwale.

4. Niewykorzystana kwota funduszu zapomogowego przechodzi na rok następny.

VI. Uchwalania statutu

§ 53 .

1. Statut uchwala WZ (członków lub delegatów).

2. Nowe przepisy statut mogą zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po miesiącu
od uchwalenia, po publikacji protokołu i uchwał wraz z załącznikami z walnego zebrania,
na którym podjęto większościową uchwałę o zatwierdzeniu jego tekstu.

3. Każdy członek KZP w przypadku sprzeciwu zaakceptowania statutu może w terminie miesiąca od uchwalenia złożyć pozew o stwierdzenie jego nieważności.

4. Statut może wskazywać przepisy wstępne, przejściowe lub o odroczonym lub ograniczonym terminie obowiązywania.

5. Regulaminy wprowadzone przez zarząd nie mogą zmieniać zasad działalności czy kwot ustalonych statutem.

6. Statut jest jawny dostępny w siedzibie KZP, a także może zostać opublikowany na stronie internetowej.

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke