środa 19 Cze 2024

Wynagrodzenie pedagodzy i logopedzi

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/152/2012

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 30 kwietnia 2012

 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Górno uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli            niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy według następujących norm:

1) Pedagog szkolny – 30 godzin,

2) Psycholog zatrudniony w szkole – 30 godzin,

3) Logopeda zatrudniony w szkole – 30 godzin,

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych
w ust. 1 pkt 1-3 przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.

 

§ 2.

 

Godziny zajęć o których mowa w § 1 mogą stanowić uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

§ 3.

1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 ustala się jako stosunek liczby przydzielonych tygodniowo godzin do sumy ilorazów faktycznie wykonywanych zajęć do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru dla poszczególnych zajęć. 

3. Uzyskany zgodnie z ust. 2 wynik ilości godzin tygodniowego wymiaru, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę. 

§ 4.

 

1. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych. 

2. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. 

 

 

 

§ 5.

 

Przykładowy sposób naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 6.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

 

§ 7.

 

Traci moc Uchwała Nr XXXI/177/06 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie

udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą od dnia 1 września 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XIX/152/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 42 ust. 7, zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały m.in. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3.

 

Ze względu na reorganizację sieci szkolnej oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nakładającego dodatkowe obowiązki
na pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych zasadnym jest zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Z uwagi na powyższe podjęcie powyższej uchwały jest celowe i zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr XIX/152/2012
                                                                                                                             Rady Gminy Górno
                                                                                                                             z dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

 

 

Przykładowy sposób naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz liczby godzin ponadwymiarowych 

Przykład: 

Nauczyciel w ramach etatu: 

- uczy 14 godzin języka polskiego – pensum wynosi 18 godzin tygodniowo 

- 10 godzin pracuje jako bibliotekarz – pensum wynosi 30 godzin tygodniowo 

Jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi: 14/18 + 10/30 = 1,11 etatu 

Jeżeli więc 24 godziny stanowią 1,11 etatu, to pensum dla nauczyciela wynosi 22 godziny,
    a 2 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe. 

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke