środa 19 Cze 2024

Załącznik 2

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych  w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Samorządowym Zespole Obsługi Szkół

 

 

Działając na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), oraz 3) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) , zarządzam, co następuje:

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458),

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398),

4) pracownikach -  rozumie się przez to osoby zatrudnione w danej jednostce organizacyjnej

5) pracodawcy – rozumie się przez to dyrektora / kierownika,

6) organizacjach związkowych – rozumie się przez to związki zawodowe działające w placówce,

7) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to  stawkę osobistego zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,

8) najniższe wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie określone w ustawie

o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).

 

 

 

 

§  1

Regulamin określa warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń za pracę pracownikom nie będącym nauczycielami zatrudnionymi w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Górno i SZOS.

§  2

Wynagrodzenie za pracę ma odpowiadać rodzajowi pracy i wymaganym kwalifikacjom oraz uwzględniać ilość i jakość pracy.

§  3

1.Pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania:    Tabela Nr 2a

2.Wynagrodzenie zasadnicze ustala się zgodnie z tabelą 2b w zależności od

§warunków i zakresu pracy,

§kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy z uwzględnieniem uprawnień specjalistycznych,

§doświadczenia zawodowego,

§dyspozycyjności przy wykonywaniu obowiązków,

3.Warunki przydziału dodatku funkcyjnego dla pracowników na określonym stanowisku przedstawia tabela Nr 2c.

4.Nowo przyjęty pracownik otrzymuje w okresie próbnym, gdy jest to dla niego pierwsza praca, minimalną miesięczną kwotę wynagrodzenia zasadniczego przewidzianą dla swojego stanowiska, zgodnie z kategorią zaszeregowania.

5.Pracownik posiadający przynajmniej roczny staż pracy może być zaszeregowany do wyższej kategorii wynagradzania ( o których mowa w pkt.4), zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

6.Pracownik otrzymuje daną kategorię zaszeregowania zależną od:

a.rzetelności i sumienności w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz pełnego, efektywnego wykorzystania czasu pracy

b.stopnia przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, w tym zasad bhp i ppoż

c.stosowania się do wewnętrznych zarządzeń kierownictwa, o charakterze organizacyjnym i porządkowym

d.terminowego wywiązywania się z obowiązków zawartych w przydziale czynności

e.poziomu przygotowania zawodowego i posiadanych uprawnień wspomagających pracę na danym stanowisku,

f.dbałość o majątek placówki, wzbogacanie go

g.własnych inicjatyw i innowacji dotyczących pracy na swoim stanowisku, a sprzyjających rozwijaniu placówki

h.właściwego prezentowania placówki w środowisku lokalnym

i.postawy etyczno-zawodowej i kultury współżycia społecznego, które nie budzą zastrzeżeń

j.umiejętności przestrzegania tajemnicy służbowej

k.dyspozycyjność pracownika i aktywności włożonej pracy, wykonywania obowiązków.

7. Kategoria zaszeregowania, może ulec zmianie gdy;

zmieniają się zawartości i zakres pracy

zwiększa się poziom kwalifikacji zawodowych pracownika, wymaganych na danym stanowisku pracy, z uwzględnieniem uprawnień specjalistycznych

pracownik spełnia kryteria pkt  6

legitymuje się co najmniej 3 letnim stażem nienagannej pracy

dzieli się swymi doświadczeniami zawodowymi z innymi pracownikami

§  4

1.Za dodatkową pracę zleconą przez dyrektora szkoły/kierownika innemu pracownikowi obsługi za nieobecnego w pracy pracownika – przysługuje wynagrodzenie wg godzinowych stawek osobistego zaszeregowania.

2.Godziny dodatkowej pracy płatne będą na podstawie wykazów sporządzonych przez dyrektora szkoły/kierownika w wymiarze nie więcej niż 4 godziny zastępstw dziennie.

§  5

1.Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20%  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

3.Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia(w tym praca w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów i przejęcie go w całości lub w części na własność). Uprawniać będzie to do nagród jubileuszowych po doliczeniu aktualnego stażu.

4.Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

5.W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudniania podstawowego.

6.Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

a)Od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

b)Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawo do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

§  6

1.Pracownikowi przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:

a)za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego

b)za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia zasadniczego

c)za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia zasadniczego

d)za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia zasadniczego

e)za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia zasadniczego

f)za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia zasadniczego

2.Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4.Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5.Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6.Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7.Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli pracownika jest korzystniejsze – wynagrodzenie przysługuącee mu w dniu wypłaty.

8.Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu wypłaty podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

9.Nagrodę oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

10.W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi któremu do nabycia praw do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia nawiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

11.Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu – pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, pracodawca wypłaca mu tylko jedną nagrodę najwyższą.

12.Pracownik, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 11 ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej, a kwotą nagrody niższej.

13.Przepisy w ust. 11 i 12 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7

W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% środków na wynagrodzenia osobowe.

Fundusz nagród może być zwiększony do 10% w miarę posiadanych środków na fundusz płac bądź zwiększony z tytułu uzyskania dodatkowych funduszy np. z odsetek lokat bankowych. Nagroda nie jest wliczona do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

§ 8

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1.100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a)w nocy

b)w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c)w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2.50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

 

§ 10

1.Pracownikowi spełniającemu warunki do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

a)dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,

b)trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,

c)sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,

2.Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych,  przepisy ustawy Kodeksu Pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

 

§ 12

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie od dnia powzięcia i obowiązuje na czas nieokreślony. Zmiany regulaminu wymagają pisemnej formy aneksu.

 

§ 13

Integralną cześć regulaminu stanowią tabele:

Tabela 2a. Stanowiska zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne

Tabela 2b. Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego

Tabela 2c.  Dodatku funkcyjnego 

 

 

 

 

……………………… dnia………………….

 

 

Uzgodniono ze związkami                                          Podpis pracodawcy:

zawodowymi:

……..........................              …………………………..

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2a. Stanowiska zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne

 

 

 

Stanowisko

Minimalny poziom

wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalny poziom

wynagrodzenia zasadniczego

Wykształcenie

Staż pracy

kierownik

 

XIX

-

wyższe2 lub wg odrębnych przepisów

główny księgowy

 

XVI

XIX

wg odrębnych przepisów

starszy księgowy

 

VII

X

wyższe

średnie

2

4

specjalista

 

VIII

XI

wyższe

średnie

3

5

inspektor

IX

XII

wyższe

średnie

2

4

konserwator

V

VIII

zasadnicze zawodowe

2

palacz o.c.

IV

VI

podstawowe+ kurs c.o.

intendent

V

VIII

średnie

zasadnicze zawodowe

1

2

szef kuchni

VII

X

średnie zawodowe

4

kucharz

V

VIII

zasadnicze zawodowe

_

pomoc kuchenna

 

IV

VII

podstawowe

_

woźny

 

II

V

podstawowe

dozorca

 

II

V

podstawowe

sprzątaczka

 

I

III

podstawowe

referent

V

-

średnie

-

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2b. Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota z rozporządzenia płacowego

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego

I

1100,00

1700,00

II

1120,00

1900,00

III

1140,00

2100,00

IV

1160,00

2300,00

V

1180,00

2400,00

VI

1200,00

2500,00

VII

1220,00

2600,00

VIII

1240,00

2700,00

IX

1260,00

2800,00

X

1280,00

3000,00

XI

1300,00

3200,00

XII

1350,00

3400,00

XIII

1400,00

3600,00

XIV

1450,00

3800,00

XV

1500,00

4000,00

XVI

1550,00

4200,00

XVII

1600,00

4600,00

XVIII

1650,00

4800,00

XIX

1700,00

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2c.  Dodatku funkcyjnego 

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Stanowisko kierownicze

Maksymalna kwota dodatku w zł

Stanowisko

urzędnicze

Maksymalna kwota dodatku w zł

I

230,00

I

200,00

II

460,00

II

400,00

III

690,00

III

600,00

IV

920,00

V

1150,00

VI

1380,00

VII

1610,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke