środa 19 Cze 2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno

 pdf

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie

 

26-008 Górno ul. Łysicka 13, woj. świętokrzyskie

tel.: 41 30 23 650; NIP: 657-292-71-55, Regon: 365962673

  Górno, dn.18.04.2024 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

zgodnie z obowiązującym u zamawiającego Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto wskazanej w ustawie z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn.Dz.U.2023, poz. 1605 ze zm.)  

Zamawiający: Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie, 26 - 008 Górno, Górno
ul. Łysicka 13, www.scogorno.pl


Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Górno
Górno, ul. Łysicka 13, 26 – 008 Górno
NIP: 657-24-00-548

Odbiorca:

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie
Górno, ul. Łysicka 13 26 – 008 Górno
Tel. 41 30 – 23 – 650,
Strona www.scogorno.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: Poniedziałek 730 – 1730 , Wtorek, Środa – Piątek 730 – 1500,

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektów
budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków
z terenu Gminy Górno
wskazanych w punkcie 2.4 zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem branży elektrycznej, gazowej, kominiarskiej.

2.1 Kontrola dla przeglądu rocznego obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  z wyłączeniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (art. 62 ust.1, pkt 1 lit.c Ustawy Prawo Budowlane)

Podczas kontroli szczególnym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

 • warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (filary, gzymsy) oraz balustrad,
 • ścian działowych, konstrukcyjnych,
 • schodów, stropów,
 • pokrycia dachowego, więźby dachu,
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu,
 • elementów odwodnienia i obróbek blacharskich.

2.3 Usługa  stanowiąca  przedmiot  niniejszego  zapytania  ofertowego  musi być wykonywane zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  tym  prawa  budowlanego,  Polskimi  Normami  oraz  sztuką budowlaną.

Dla kontroli rocznej należy wykonać protokół osobno dla każdej placówki.

Dokumentację z przeglądów technicznych rocznych należy wykonać w 2 egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych
o przeprowadzonym przeglądzie i dostarczyć protokół administratorowi budynku w terminie 7 dni od wykonania przeglądu.

 W/w protokół powinien zawierać:

 • datę wykonania przeglądu,
 • nr protokołu,
 • oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
 • opis stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1 wraz
  z dokumentacją fotograficzną,
 • wykaz usterek i nieprawidłowości – zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania,
 • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
 • zalecenia pokontrolne,
 • wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

2.4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektów
budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków
 z terenu Gminy Górno przeglądów technicznych kompleksu budynków szkół, domów nauczyciela i żłobków z terenu Gminy Górno. Przeglądy roczne  dla:

 

 1. Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie,
 2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedzynie,
 3. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie,
 4. Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie,
 5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radlinie,
 6. Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej,
 7. Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach,
 8. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach,
 9. Domu Nauczyciela w Górnie,
 10.  Domu Nauczyciela w Skorzeszycach,
 11.  Zespół Żłobków w Gminie Górno

a)    Gminny Żłobek „RADosna POLanka” Marii Skłodowskiej - Curie w Radlinie

b)    Gminny Żłobek w Cedzynie

 

Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71356100 - 9  Usługi kontroli technicznej

 

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: wykonania protokołów.
Dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielny protokół oraz dokonać odpowiedni wpis
w książkę obiektu budowlanego.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 31.05.2024 r.

Należy poinformować o zamierzonym terminie dokonania czynności z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

Wykonawca poda cenę brutto w zł za wykonanie całości zadania.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

100 pkt

 

 

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

6. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

Oferta na: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 29.04.2024r. godz. 10:15

 

     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Oferty należy składać do dnia: 29.04.2024r. do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego

Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie,

Górno ul. Łysicka 13, 26-008 Górno

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

imię i nazwisko           Justyna Rak

tel.                               41 30 23 650

w godz. pracy Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie.

 

6.1. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł.

 

7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

- uprawnienia do wykonywania zawodu

 

 

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wymienionych w Formularzu ofertowym dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2. Wzór umowy