środa 19 Cze 2024

Statut SCO

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVII/583/2023

Rady Gminy Górno

z dnia 23 czerwca 2023r.

 

 

STATUT

 

SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY W GÓRNIE

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

 1. Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie zwane dalej „Centrum” jest jednostką budżetową Gminy Górno realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno - gospodarczej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym, jak również Samorządowego Centrum Oświaty, a także zadania w zakresie prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej środków trwałych gminnych placówek oświatowych, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym, oraz Samorządowego Centrum Oświaty. Prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i wychowania.
 2. Samorządowe Centrum Oświaty jest jednostką obsługującą w rozumieniu przepisu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.).
 3. Centrum działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
  na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023r.,
poz. 900)

2)    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2230),

3)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1643 z późn. zm.),

4)    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),

5)    Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2023 r.
poz. 120 z późn. zm.),

6)    Ustawy z dnia 27 października 2017 r. ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2082 z późn. zm.)

7)    ustawy z dnia 4 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. z 2023 poz. 204),

8)    Niniejszego Statutu.

§ 2

 

 1. Samorządowe Centrum Oświaty obejmuje swoją działalnością obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno - gospodarczą szkół i przedszkoli, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym, jak również Samorządowego Centrum Oświaty,
  a także prowadzenie ewidencji syntetyczno – analitycznej środków trwałych gminnych placówek oświatowych, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym, oraz Samorządowego Centrum Oświaty. Prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty
  i wychowania.
 2. Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie obejmuje swoją działalnością następujące jednostki obsługiwane:

 

1)  Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie, Bęczków, ul. Jana Pawła II 16, 26 – 008 Górno;

2)  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie, Cedzyna, ul. Szkolna 6,
25 – 900 Kielce;

3)  Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Górnie, Górno, ul. Szkolna 1, 26 – 008 Górno;

4)  Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, Krajno Pierwsze 153A, 26 – 008 Górno;

5)  Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach, Leszczyny
ul. Świętokrzyska 72, 26 – 008 Górno;

6)  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radlinie, Radlin 86, 26 – 008 Górno,

7)  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, Skorzeszyce, ul. Szkolna 11, 26 – 008 Górno;

8)  Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136, 26 – 008 Górno.

9)  Zespół Żłobków w Gminie Górno w skład którego wchodzą:

1)  Żłobek Gminny „RADosna POLanka Marii Skłodowskiej Curie
w Radlinie”, Radlin 79, 26 – 008 Górno,

2)  Żłobek Gminny w Cedzynie, ul. Mała 1, 25 – 900 Kielce

 

§ 3

 

Siedzibą Centrum jest Górno, ul. Łysicka 13, 26 – 008 Górno.

 

§ 4

 

Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Górno.

 

§ 5

 

Centrum nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 6

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Samorządowego Centrum Oświaty sprawuje Wójt Gminy Górno.

 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 7

 

 1. Samorządowe Centrum Oświaty jest powołane w celu wykonywania obsługi  finansowo-księgowej oraz administracyjno – gospodarczej szkół, przedszkoli
  i żłobków dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym. Centrum prowadzi ewidencję syntetyczno – analityczną środków trwałych w/w jednostek. Swoją działalnością obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i wychowania.
 2. Samorządowemu Centrum Oświaty przekazuję się w całości obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych wymienionych w § 2.

 

 

 

 § 8

 

Do zadań Samorządowego Centrum Oświaty należy w szczególności:

 

1)     obsługa finansowo-księgowa jednostek wymienionych w § 2 oraz Centrum, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników tych jednostek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek
z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych pracowników jednostek wymienionych w § 2 i Centrum,

2)    wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych własnych oraz poszczególnych obsługiwanych jednostek, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

3)    obsługa spraw administracyjno-gospodarczych jednostek wymienionych w § 2 oraz Centrum dla zapewnienia odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,

4)    uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek określonych w § 2 oraz Centrum,

5)    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych obsługą Centrum,

6)    archiwizowanie dokumentacji własnej,

7)    opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych jednostek przy współpracy z Dyrektorami, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach finansowych. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy Górno w zakresie realizacji budżetu Gminy
w części dotyczącej finansowania obsługiwanych jednostek oraz Centrum,

8)    współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych wymienionych w § 2
w zakresie wykonania zadań oświatowo - opiekuńczych,

9)    prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

10) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

11) rozliczanie finansowe dowozów uczniów do szkół,

12) obsługa finansowo-księgowa opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach,

13) obsługa finansowo - księgowa opłat za wyżywienie w jednostkach wymienionych
w § 2,

14) obsługa finansowo - księgowa kasy zapomogowo - pożyczkowej,

15) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek wymienionych w § 2 i Centrum,

16) udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych udzielanych na bieżące potrzeby jednostek wymienionych w § 2 i Centrum,

17) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych jednostek wymienionych w § 2 i Centrum,

18) W zakresie oświaty i wychowania:

a)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem, likwidowaniem szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków,

b)    realizacja polityki oświatowej na terenie gminy oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

c)    ustalanie planów sieci przedszkoli, szkół podstawowych,

d)    ustalanie wskaźników i zasad organizacji szkół, przedszkoli, żłobków uwzględniających ilość oddziałów, liczebności uczniów w oddziałach, zakresu zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza minimum programowe oraz strukturę
i limity zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,

e)    przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na dany rok szkolny,

f)     prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież,

g)    prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem pozalekcyjnych zajęć sportowych,

h)    przyznawanie i rejestrowanie nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych,

i)      prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół,

j)      prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, żłobków,

k)    wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz prowadzenie spraw kadrowych wynikających z uposażenia,

l)      wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla Dyrektorów Placówek,

m)   współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny pracy Dyrektorów,

n)    zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

o)    opracowywanie zbiorczego projektu budżetu szkół, przedszkoli i żłobków,

p)    wnioskowanie o ustalanie wysokości odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, żłobkach,

q)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych,

r)     prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i współpraca w tym zakresie
z Kuratorium Oświaty,

s)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej dla pracowników placówek wymienionych w § 2 statutu.

t)     wykonywanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej,

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 9

 

Dyrektorem Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie jest Dyrektor, zatrudniany
i zwalniany przez Wójta Gminy Górno.

 

§10

 

Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie zarządza nim i reprezentuje je na zewnątrz.

 

 

 

§ 11

 

W zakresie zarządu mieniem Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Górno.

 

§ 12

 

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Centrum w szczególności należy:

 

1)    ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych
na poszczególnych stanowiskach,

2)    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum,

3)    wydawanie zarządzeń i regulacji określających działalność Centrum,

4)    określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,

5)    ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum,

6)    zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

7)    samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

8)    współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych,

9)    akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie,

10) Podejmowanie decyzji w ramach przekazanych pełnomocnictw i upoważnień przez Wójta Gminy Górno.

11) Nadzór nad działalnością placówek oświatowych, żłobka w zakresie oświaty
i wychowania.

§ 13

 

Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Centrum oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Centrum.

 

§ 14

 

Samorządowe Centrum Oświaty jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest Dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

§ 15

 

Szczegółowy zakres działania Samorządowego Centrum Oświaty, strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Wójta Gminy Górno.

§ 16

 

Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

 

§ 17

 

Samorządowe Centrum Oświaty prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rachunkowości.

 

§ 18

 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Górno. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

§ 19

 

Ewidencja księgowa Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§ 21

 

Centrum używa pieczęci o treści „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie, ul. Łysicka 13 26-008 Górno”.

§ 22

 

W korespondencji Centrum posługuje się oznakowaniem akt o symbolu SCO - zgodnie

z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

 

§ 23

 

Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.