środa 19 Cze 2024

Zadania i kompetencje

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie zostało utworzone na mocy uchwały  Nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016 r. Jest wyodrębnioną organizacyjną jednostką budżetową Gminy Górno. Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie wstąpiło w prawa i obowiązki dotychczasowego Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie. 

Samorządowe Centrum Oświaty jest powołane w celu wykonywania obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno – gospodarczej szkół, przedszkoli dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym i Centrum oraz prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej środków trwałych w/w jednostek. Swoją działalnością obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty
i wychowania. Samorządowe Centrum Oświaty prowadzi w całości obowiązki z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości wszystkich placówek obsługiwanych .

 SCO powołane jest się w celu zapewnienia jednostkom organizacyjnym Gminy Górno obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo – księgowej. Jednostkami obsługiwanymi są wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Górno.

SCO prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych, których podstawę opracowania stanowi budżet Gminy Górno.

Zadania SCO określa jego Statut, który jest zasadniczym dokumentem jednostki.

Do zadań tych należą w szczególności:

1. Obsługa finansowa jednostek oświatowych i ich pracowników oraz ewidencjonowanie danych
o zatrudnianiu i wynagradzaniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jednostek oświatowych,

2. Nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez obsługiwane jednostki oświatowe – po uzgodnieniu planu wydatków z Wójtem Gminy Górno,

3. Obsługa administracyjno – techniczna działalności dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia spraw osobowych i socjalnych zatrudnionych w jednostkach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

4. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych
w ramach programów unijnych,

5. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencjonowania i inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych stanowiących mienie jednostek oświatowych,

6. Przygotowywanie opracowań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,

7. Sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Górno sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych, osobno dla każdej jednostki oświatowej, 

8. opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych, planów dochodów i wydatków budżetowych
i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty,

9. Prowadzenie systematycznej kontroli prawidłowości wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach oraz nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej,

10. Sprawowanie w imieniu Wójta nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki oświatowe zaleceń dotyczących wszelkich dziedzin działalności obsługiwanych jednostek oświatowych, które zostały wydane przez uprawnione organy, służby, inspekcje i straże oraz udzielanie dyrektorom jednostek oświatowych pomocy technicznej i prawnej w organizowaniu wykonawstwa tych zaleceń,

11. wykonywanie innych zadań z zakresu oświaty przekazanych we właściwym trybie przez Radę Gminy w Górnie

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie obsługuje także działalność socjalną pracowników oświaty, emerytów i rencistów na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym działalność Komisji Socjalnej działającej przy SCO. 

Przy SCO funkcjonuje również Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty, dla której SCO prowadzi obsługę finansową.

SCO zajmuje się także:

obsługą dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Górno oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych.

wypłatą przyznanych przez Wójta Gminy Górno zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół

prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Czas pracy Samorządowego Centrum Oświaty  w Górnie

1. SCO pracuje przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku.

2. Godziny pracy SCO:

poniedziałek - 7:30 - 17:30, wtorek - piątek - 7:30-15:00