środa 19 Cze 2024

Ogłoszenie konkursu na stanowisko referent do spraw księgowości

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko referent do spraw księgowości w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie

pdf

Samorządowe Centrum Oświaty

 

26-008 Górno ul. Łysicka 13, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 23 067; NIP: 657-292-71-55, Regon: 365962673

Górno, dn. 31.03.2022 r.

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko referent do spraw księgowości
w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie

 

Kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie ogłasza konkurs na stanowisko: referent do spraw księgowości.

 

I. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs.

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie

Górno ul. Łysicka 13, 26 – 008 Górno, tel. 41 3023650

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego.

referent do spraw księgowości w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko.

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

III. Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem.

Osoba ubiegająca się o stanowisko referent do spraw księgowości powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie,

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referent do spraw księgowości – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne  wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub posiada co  najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu,

5)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6)    jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku.

 

IV. W przypadku osób ubiegających się o stanowisko referenta do spraw księgowości będą preferowane następujące dodatkowe wymagania.

 1. umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL),
 2. znajomość i umiejętność obsługi programów finansowego VULCAN, programu Płatnik,  Systemu Informacji Oświatowej;
 3. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 4. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 6. rzetelność, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy
  w zespole.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1.    Prowadzenie, w tym ewidencjonowanie, dekretowanie i księgowanie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

2.    Obsługa finansowo — księgowa ZFSS oraz projektów, w tym unijnych realizowanych  przez jednostki.

3.    Sporządzanie sprawozdań budżetowych, do GUS i Kuratorium Oświaty w zakresie obowiązujących przepisów.

4.    Wystawianie not księgowych oraz refakturowanie w zakresie usług świadczonych przez jednostki.

5.    Bieżąca weryfikacja sald kont syntetycznych, analitycznych oraz pozabilansowych.

6.    Sporządzanie protokołów weryfikacji wybranych pozycji aktywów i pasywów.

7.    Sporządzanie deklaracji VAT-7, jednolitych plików kontrolnych oraz rejestrów zakupu
i sprzedaży.

8.    Sporządzanie informacji do SIO w zakresie kosztów/wydatków prowadzenia jednostek.

9.    Rozliczanie dotacji otrzymanych przez jednostki.

10.  Rozliczanie dochodów oraz podatku VAT naliczonego i odprowadzanie ich na odpowiednie rachunki bankowe Gminy Górno.

11.  Przygotowywanie zestawień faktur zakupu niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

12.  Generowanie przelewów bankowych w systemie elektronicznym w zakresie regulowania zobowiązań jednostek.

13.  Naliczanie odsetek od nieterminowo wpłacanych należności oraz ich ewidencja księgowa.

14.  Przesyłanie sprawozdań, rozliczeń i informacji odpowiednim adresatom w systemie elektronicznym.

15.  Prowadzenie obsługi finansowo — księgowej w oparciu o wszystkie posiadane przez jednostkę rachunki bankowe.

16.  Przygotowywanie dokumentacji finansowo księgowej do archiwizacji.

17.  Stała współpraca z innymi pracownikami SCO i obsługiwanymi jednostkami, w zakresie obiegu i kontroli dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska.

18.  Rozliczanie i księgowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

19.  Drukowanie lub przenoszenie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.

20.  Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

21.  Zastępowanie pracowników Działu Księgowości w czasie ich nieobecności.

22.  Ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych, w tym zarządzeń wewnętrznych kierownika SCO, zasad polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i innych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

23.  Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo – Pożyczkową.

24.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika SCO i głównego księgowego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy.

 

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo, wymagająca zmiennego tempa pracy, konieczności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się w budynku Urzędu Gminy Górno– brak windy,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SCO w Górnie
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SCO w Górnie w miesiącu lutym
2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej jest niższy niż 6%.

 

 

 

 

VIII. Wykaz wymaganych dokumentów.

 

Kandydaci do objęcia stanowiska referenta do spraw księgowości w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys – curriculum vitae,

3)    kserokopia dowodu osobistego,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;

6)    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

8)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referent do spraw księgowości,

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta ds. księgowości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 10 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

IX. Miejsce i termin składania dokumentów.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko referent do spraw księgowości w Samorządowym Centrum Oświaty w Górnie”, z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie, Górno
ul. Łysicka 13, pokój Nr 1, 26 – 008 Górno w terminie
do 11 kwietnia 2022r. do godz. 10:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do SCO

w Górnie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

X. Pozostałe zobowiązania:

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.scogorno.pl BIP/zakładka – ogłoszenia i komunikaty/oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SCO.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

 

 

 

 

 

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.